شــرکت تعاونــی رفــاه بازنشســتگان میهــن بــا هــدف
تامیــن و توزیع کالا و خدمات و نیازمنــدی های عمــومی
بـا رعایـت قـوانین و مقـررات کشـور تاسـیس شـده اسـت.

اولویــت نخســت ایــن شــرکت تامیــن و توزیــع انــواع
کالا و خدمـات اقسـاطی بـرای خانـواده بزرگ و ارزشـمند
بازنشسـتگان و مســتمری بگیــران می باشــد.

چشم انداز شرکت:
” در افـق ۱۴۰۳ شـرکت تعاونـی رفـاه بازنشسـتگان میهـن
اولیـن انتخــاب مشــتری در بــازار خرده فــروشی کشــور
بــرای اقشــار مختلــف جامعــه بــا اولویــت خانــواده بــزرگ
بازنشســتگانخواهـد بـود. مـا می کوشـیم بـا روحیـه تعـاون
، مشـارکت فعـال در رشـد بالنـده و پایـدار کشـور داشـته
باشـیم و بیشـترین ارزش را بــرای ذینفعــان خلــق کنیــم.“


شــرکت تعاونــی رفــاه بازنشســتگان میهــن بــا هــدف تامیــن و
توزیع کالا و خدمات و نیازمنــدی های عمــومی بـا رعایـت قـوانین
و مقـررات کشـور تاسـیس شـده اسـت.

اولویــت نخســت ایــن شــرکت تامیــن و توزیــع انــواع کالا و
خدمـات اقسـاطی بـرای خانـواده بزرگ و ارزشـمند بازنشسـتگان
و مســتمری بگیــران می باشــد.

چشم انداز شرکت:
”در افـق ۱۴۰۳ شـرکت تعاونـی رفـاه بازنشسـتگان میهـن اولیـن
انتخــاب مشــتری در بــازار خرده فــروشی کشــور بــرای اقشــار
مختلــف جامعــه بــا اولویــت خانــواده بــزرگ بازنشســتگان
خواهـد بـود. مـا می کوشـیم بـا روحیـه تعـاون ، مشـارکت فعـال
در رشـد بالنـده و پایـدار کشـور داشـته باشـیم و بیشـترین ارزش را
بــرای ذینفعــان خلــق کنیــم.“
Menu