آرامش خیــال برای عزیـزان بازنشـــستــه خرید اقساط تمامی لوازم خانه شما مجموعه ای
کامل از برترین
برندهــــــا
کرامت و تقدیر
از بازنشسته ها
افتخار ماست.
امروز سفر کنید
فردا پرداخت کنید.

آرامش خیــال برای عزیـزان بازنشـــستــه خرید اقساط تمامی لوازم خانه شما مجموعه ای کامل از برترین برندهــــــا کرامت و تقدیر
از بازنشسته ها
افتخار ماست.
امروز سفر کنید فردا پرداخت کنید.


شــرکت تعاونــی رفــاه بازنشســتگان میهــن بــا هــدف
تامیــن و توزیع کالا و خدمات و نیازمنــدی های عمــومی
بـا رعایـت قـوانین و مقـررات کشـور تاسـیس شـده اسـت.

اولویــت نخســت ایــن شــرکت تامیــن و توزیــع انــواع
کالا و خدمـات اقسـاطی بـرای خانـواده بزرگ و ارزشـمند
بازنشسـتگان و مســتمری بگیــران می باشــد.

چشم انداز شرکت:
” در افـق ۱۴۰۳ شـرکت تعاونـی رفـاه بازنشسـتگان میهـن
اولیـن انتخــاب مشــتری در بــازار خرده فــروشی کشــور
بــرای اقشــار مختلــف جامعــه بــا اولویــت خانــواده بــزرگ
بازنشســتگانخواهـد بـود. مـا می کوشـیم بـا روحیـه تعـاون
، مشـارکت فعـال در رشـد بالنـده و پایـدار کشـور داشـته
باشـیم و بیشـترین ارزش را بــرای ذینفعــان خلــق کنیــم.“


شــرکت تعاونــی رفــاه بازنشســتگان میهــن بــا هــدف تامیــن و
توزیع کالا و خدمات و نیازمنــدی های عمــومی بـا رعایـت قـوانین
و مقـررات کشـور تاسـیس شـده اسـت.

اولویــت نخســت ایــن شــرکت تامیــن و توزیــع انــواع کالا و
خدمـات اقسـاطی بـرای خانـواده بزرگ و ارزشـمند بازنشسـتگان
و مســتمری بگیــران می باشــد.

چشم انداز شرکت:
”در افـق ۱۴۰۳ شـرکت تعاونـی رفـاه بازنشسـتگان میهـن اولیـن
انتخــاب مشــتری در بــازار خرده فــروشی کشــور بــرای اقشــار
مختلــف جامعــه بــا اولویــت خانــواده بــزرگ بازنشســتگان
خواهـد بـود. مـا می کوشـیم بـا روحیـه تعـاون ، مشـارکت فعـال
در رشـد بالنـده و پایـدار کشـور داشـته باشـیم و بیشـترین ارزش را
بــرای ذینفعــان خلــق کنیــم.“

بهترین ها در
فروشگاه های
اختصاصی
میـهــن

بهترین ها در
فروشگاه های
اختصاصی
میـهــن

راهنمای خرید
بازنشسته گرامی شما میتوانید با یکبار ثبت نام در نمایندگی ها و فروشگاه های
طرف قرارداد تعاونی رفاه بازنشستگان، بدون چک ، ضامن و سفته و بدون
پیش پرداخت برای همیشه کلیه نیازهای خود شامل مواد غذایی، لوازم خانگی،
فرش، مبلمان، لوازم دیجیتال ، تورهای مسافرتی ، بیمه، خدمات پزشکی و هر آنچه
مورد نیاز شماست را تهیه کنید.
سوالات متداول

راهنمای خرید
بازنشسته گرامی شما میتوانید با یکبار ثبت نام در نمایندگی ها و فروشگاه های
طرف قرارداد تعاونی رفاه بازنشستگان، بدون چک ، ضامن و سفته و بدون
پیش پرداخت برای همیشه کلیه نیازهای خود شامل مواد غذایی، لوازم خانگی،
فرش، مبلمان، لوازم دیجیتال ، تورهای مسافرتی ، بیمه، خدمات پزشکی و هر آنچه
مورد نیاز شماست را تهیه کنید.
سوالات متداول
Menu