آرامش خیــال برای عزیـزان بازنشـــستــه خرید اقساط تمامی لوازم خانه شما مجموعه ای
کامل از برترین
برندهــــــا
کرامت و تقدیر
از بازنشسته ها
افتخار ماست.
امروز سفر کنید
فردا پرداخت کنید.

آرامش خیــال برای عزیـزان بازنشـــستــه خرید اقساط تمامی لوازم خانه شما مجموعه ای کامل از برترین برندهــــــا کرامت و تقدیر
از بازنشسته ها
افتخار ماست.
امروز سفر کنید فردا پرداخت کنید.

درباره فروشگاه های زنجیره ای اقساط مارکت

فروشگاه های زنجیره ای اقساط مارکت بــاهــدف تامیــن و توزیع کالا
و خدمات و نیازمنــدی های عمــومی بـا رعایـت قـوانین و مقـررات کشـور
تاسـیس شـده اسـت.

اولویــت نخســت ایــن شــرکت تـامیــن و تـوزیــع انــواع کـالا و خدمـات
اقسـاطی بـرای خانـواده بـزرگ و ارزشـمنـد بـازنشسـتـگان و مســتـمری
بگیــران می باشــد.

چشم انداز شرکت:

” در افـق ۱۴۰۳ فروشگاه های زنجیره ای اقساط مارکت اولیـن انتخــاب
مشــتـری در بــازار خـرده فــروشی کشــور بــرای اقشــار مختـلــف جامعــه
بــا اولویــت خانــواده بــزرگ بازنشســتگان خواهـد بـود. مـا می کوشـیم
بـا روحیـه تعـاون ، مشـارکت فعـال در رشـد بالنـده و پایـدار کشـور داشـته
و بیشـترین ارزش را بــرای ذینفعــان خلــق کنیــم.“


فروشگاه های زنجیره ای اقساط مارکت بــا هــدف تامیــن و
توزیع کالا و خدمات و نیازمنــدی های عمــومی بـا رعایـت قـوانین
و مقـررات کشـور تاسـیس شـده اسـت.

اولویــت نخســت ایــن شــرکت تامیــن و توزیــع انــواع کالا و
خدمـات اقسـاطی بـرای خانـواده بزرگ و ارزشـمند بازنشسـتگان
و مســتمری بگیــران می باشــد.

چشم انداز شرکت:
”در افـق ۱۴۰۳ فروشگاه های زنجیره ای اقساط مارکت اولیـن
انتخــاب مشــتری در بــازار خرده فــروشی کشــور بــرای اقشــار
مختلــف جامعــه بــا اولویــت خانــواده بــزرگ بازنشســتگان
خواهـد بـود.
مـا می کوشـیم بـا روحیـه تعـاون ، مشـارکت فعـال
در رشـد بالنـده و پایـدار کشـور داشـته باشـیم و بیشـترین ارزش را
بــرای ذینفعــان خلــق کنیــم.“

بهتـرین ها در
فروشگاه های
اختصاصی
اقساط مارکت

بهترین ها در
فروشگاه های
اختصاصی
اقساط مارکت

راهنمای خرید
بازنشسته گرامی شما میتوانید با یکبار ثبت نام در نمایندگی ها و فروشگاه های
طرف قرارداد فروشگاه های زنجیره ای اقساط مارکت، بدون چک ، ضامن و سفته و بدون
پیش پرداخت برای همیشه کلیه نیازهای خود شامل مواد غذایی، لوازم خانگی،
فرش، مبلمان، لوازم دیجیتال ، تورهای مسافرتی ، بیمه، خدمات پزشکی و هر آنچه
مورد نیاز شماست را تهیه کنید.
سوالات متداول

راهنمای خرید
بازنشسته گرامی شما میتوانید با یکبار ثبت نام در نمایندگی ها و فروشگاه های
طرف قرارداد تعاونی رفاه بازنشستگان، بدون چک ، ضامن و سفته و بدون
پیش پرداخت برای همیشه کلیه نیازهای خود شامل مواد غذایی، لوازم خانگی،
فرش، مبلمان، لوازم دیجیتال ، تورهای مسافرتی ، بیمه، خدمات پزشکی و هر آنچه
مورد نیاز شماست را تهیه کنید.
سوالات متداول
فهرست