سواالت متداول

سواالت متداول شما!
مرکزی برای یافتن پاسخ ها و راه حل های مربوط به استفاده از خدمات تعاونی!
با ما تماس بگیرید، بی شک خوشحال خواهیم شد که بتوانیم به شما کمک کنیم.

۰۲۱۶۶۴۱۹۰۰۲

مشتریان فروشگاه ها

چگونه میتوانیم به تعاونی رفاه بازنشستگان همکاری داشته باشیم؟

چنانچه سازمانی هستید که میتوانید به صورت یکپارچه کسر از حقوق انجام دهید و خواهان خرید اقساطی برای پرسنل خود میباشید میتوانید
درخواست کتیب خود را به شماره فکس ۰۲۱۸۹۷۷۰۸۹۵ فکس کنید و یا به آدرس زیر ایمیل کنید com.irantrb@info

مشتریان فروشگاه های میهن چه کسانی هستند؟

خرید اقساطی: بازنشستههای تامین اجتماعی و کشوری مشتریان فروشگاههای رفاه بازنشستگان هستند و میتوانند با شرایط اقساطی از این فروشگاه ها خرید انجام دهند
خرید نقدی: همه ی مشتریان محترم میتوانند خرید نقدی خود را از فروشگاههای رفاه بازنشستگان انجام دهند.

خرید اقساط

چگونه میتوانیم به تعاونی رفاه بازنشستگان همکاری داشته باشیم؟

چنانچه سازمانی هستید که میتوانید به صورت یکپارچه کسر از حقوق انجام دهید و خواهان خرید اقساطی برای پرسنل خود میباشید میتوانید
درخواست کتیب خود را به شماره فکس ۰۲۱۸۹۷۷۰۸۹۵ فکس کنید و یا به آدرس زیر ایمیل کنید com.irantrb@info

مشتریان فروشگاه های میهن چه کسانی هستند؟

خرید اقساطی: بازنشستههای تامین اجتماعی و کشوری مشتریان فروشگاههای رفاه بازنشستگان هستند و میتوانند با شرایط اقساطی از این فروشگاه ها خرید انجام دهند
خرید نقدی: همه ی مشتریان محترم میتوانند خرید نقدی خود را از فروشگاههای رفاه بازنشستگان انجام دهند.

خرید کالا

چگونه میتوانیم به تعاونی رفاه بازنشستگان همکاری داشته باشیم؟

چنانچه سازمانی هستید که میتوانید به صورت یکپارچه کسر از حقوق انجام دهید و خواهان خرید اقساطی برای پرسنل خود میباشید میتوانید
درخواست کتیب خود را به شماره فکس ۰۲۱۸۹۷۷۰۸۹۵ فکس کنید و یا به آدرس زیر ایمیل کنید com.irantrb@info

مشتریان فروشگاه های میهن چه کسانی هستند؟

خرید اقساطی: بازنشستههای تامین اجتماعی و کشوری مشتریان فروشگاههای رفاه بازنشستگان هستند و میتوانند با شرایط اقساطی از این فروشگاه ها خرید انجام دهند
خرید نقدی: همه ی مشتریان محترم میتوانند خرید نقدی خود را از فروشگاههای رفاه بازنشستگان انجام دهند.

ثبت نام و خرید

چگونه میتوانیم به تعاونی رفاه بازنشستگان همکاری داشته باشیم؟

چنانچه سازمانی هستید که میتوانید به صورت یکپارچه کسر از حقوق انجام دهید و خواهان خرید اقساطی برای پرسنل خود میباشید میتوانید
درخواست کتیب خود را به شماره فکس ۰۲۱۸۹۷۷۰۸۹۵ فکس کنید و یا به آدرس زیر ایمیل کنید com.irantrb@info

مشتریان فروشگاه های میهن چه کسانی هستند؟

خرید اقساطی: بازنشستههای تامین اجتماعی و کشوری مشتریان فروشگاههای رفاه بازنشستگان هستند و میتوانند با شرایط اقساطی از این فروشگاه ها خرید انجام دهند
خرید نقدی: همه ی مشتریان محترم میتوانند خرید نقدی خود را از فروشگاههای رفاه بازنشستگان انجام دهند.

راهنمای برداشت اقساط

چگونه میتوانیم به تعاونی رفاه بازنشستگان همکاری داشته باشیم؟

چنانچه سازمانی هستید که میتوانید به صورت یکپارچه کسر از حقوق انجام دهید و خواهان خرید اقساطی برای پرسنل خود میباشید میتوانید
درخواست کتیب خود را به شماره فکس ۰۲۱۸۹۷۷۰۸۹۵ فکس کنید و یا به آدرس زیر ایمیل کنید com.irantrb@info

مشتریان فروشگاه های میهن چه کسانی هستند؟

خرید اقساطی: بازنشستههای تامین اجتماعی و کشوری مشتریان فروشگاههای رفاه بازنشستگان هستند و میتوانند با شرایط اقساطی از این فروشگاه ها خرید انجام دهند
خرید نقدی: همه ی مشتریان محترم میتوانند خرید نقدی خود را از فروشگاههای رفاه بازنشستگان انجام دهند.

Menu