بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی
خبرها و رویدادها

اقدام مثبت تامین اجتماعی برای بازنشستگان و مستمری بگیران

خبر خوش از یک اقدام تامین اجتماعی برای کارگران/بازنشستگان و مستمری بگیران   رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، گفت: سازمان تامین اجتماعی بر ریل توان‌افزایی و پرهیز از ایجاد تنش و دور شدن از اقدامات مخرب سیاسی و هزین...