نام نمایندگینام مدیرشهر نمایندگیتلفنآدرس
شرکت تامین رفاه آریترینآقای شهاب الدین خادمیاندیمشک 06142626877
06142621173
اندیمشک محله بازار بلوار طالقانی، جنب اداره مخابرات ساختمان تجاری طبقه همکف