نام نمایندگینام مدیرشهر نمایندگیتلفنآدرس
شرکت کالاگستر الیگودرز آقای حسین کاویانیالیگودرز 06643324712الیگودرز محله شیرخورشیدی کوچه فرهاد یک خیابان مدرس طبقه اول و منفی یک